ALGEMENE VOORWAARDEN Dj Mike van Doorn

Versie 2024

Artikel 1. Definities

Van Doorn Media, gevestigd te Vorden aan de Biesterveld 42, 7251 VT, handelend onder de handelsnamen Dj Mike van Doorn. Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 51690373
Opdrachtgever: de partij, natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst met Dj Mike van Doorn aangaat.
Partijen: Dj Mike van Doorn en opdrachtgever tezamen.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, boekingsbevestigingen en overeenkomsten gedaan en/of gesloten door Dj Mike van Doorn. Het door opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of andere correspondentie waarin naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Dj Mike van Doorn.
2.2. Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene- , dan wel inkoop- of verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door Dj Mike van Doorn van de hand gewezen.
2.3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.4. Indien Dj Mike van Doorn stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Dj Mike van Doorn de algemene voorwaarden soepel toepast.
2.5. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden tekort doen beslist Dj Mike van Doorn. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.7. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Prijs
3.1. Prijsopgaven zijn geldig zo lang als een door Dj Mike van Doorn gedane aanbieding geldig is, tenzij wettelijke maatregelen, wijzigingen van de BTW tarieven, valutawijzigingen en/of een wijziging in de goud- en/of zilverprijs een aanpassing van de prijs noodzakelijk maken en/of een leverancier van Dj Mike van Doorn een tussentijdse prijsverhoging doorvoert.
3.2. Prijzen genoemd in een tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn vast tot 21 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
3.3. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
3.4. Alle prijzen zijn standaard exclusief verzendkosten.
3.5. Indien Dj Mike van Doorn het voornemen heeft om tarieven, prijzen, DJ-gages en/of honoraria te wijzigen, stelt zij de opdrachtgever en/of wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Dj Mike van Doorn zal de omvang van de verhoging en datum waarop de wijziging in gaat aan opdrachtgever meedelen.
3.5. Indien een verhoging van de tarieven, prijzen, DJ-gages en/of honoraria binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, kan de opdrachtgever en/of wederpartij de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden, behalve als:
– Er in de overeenkomst staat dat levering door Dj Mike van Doorn later dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– De verhoging een gevolg is van een op Dj Mike van Doorn rustende verplichting volgens de wet;
– Dj Mike van Doorn bereid is om de overeenkomst alsnog uit te voeren voor het eerste overeengekomen bedrag.

Artikel 4. DJ-gages
4.1. Een DJ-gage bestaat uit een vooraf overeengekomen vast bedrag, een zogenaamd uitkoopgage.
4.2. Alle DJ-gages zijn exclusief BTW en BUMA/STEMRA. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de BUMA/STEMRA.
4.3. Alle DJ-gages zijn inclusief eventuele verschuldigde premies sociale verzekeringen en belasting.
4.4. Met betrekking tot alle Dj-boekingen van Dj Mike van Doorn dient opdrachtgever zich ook te houden aan de hospitality- en technische Rider van Dj Mike van Doorn, deze zullen respectievelijk als bijlage I en bijlage II bij deze algemene voorwaarden worden bijgesloten.

Artikel 5. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
5.1. Aanbiedingen en offertes van Dj Mike van Doorn zijn vrijblijvend. Een door Dj Mike van Doorn verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien opdrachtgever een aanbieding of offerte aanvaardt, behoudt Dj Mike van Doorn het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5.2. Indien de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod dan is Dj Mike van Doorn daaraan niet gebonden.
5.3. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, DJ-gages en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.
5.4. Dj Mike van Doorn kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever en/of wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.
5.5. De overeenkomst tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Dj Mike van Doorn aan opdrachtgever verzonden offerte schriftelijk of door scanning door opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Dj Mike van Doorn aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Dj Mike van Doorn met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.
5.6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Annulering DJ-boeking
6.1. Bij annulering van een DJ-boeking is opdrachtgever een percentage van het DJ-gage verschuldigd:
– bij annulering zes tot vier weken voor de boekingsdatum 25%
– bij annulering vier tot twee weken voor de boekingsdatum 50%
– bij annulering twee weken tot één week voor de boekingsdatum 75%
– bij annulering korter dan één week voor de boekingsdatum 100%
6.2. In geval van overmacht is de opdrachtgever niet verplicht om de in lid 1 van dit artikel genoemde percentages van het DJ-gage te voldoen.
6.3. Opdrachtgever is niet verplicht om de in lid 1 van dit artikel genoemde percentages van het DJ- gage te voldoen, indien de DJ-boeking wordt verplaatst naar een andere datum als gevolg van een overlijden van een familielid in de eerste graad.
6.4. Dj Mike van Doorn behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de DJ-boeking en/of boekingen te annuleren. Dj Mike van Doorn zal opdrachtgever hier zo tijdig mogelijk over informeren. Opdrachtgever zal het uitkoopgage dan niet verschuldigd zijn. Alle eventuele gedane betalingen met betrekking tot de geannuleerde DJ-boeking en/of boekingen zullen in dat geval door Dj Mike van Doorn aan opdrachtgever per bank worden teruggestort. Dj Mike van Doorn is bij annulering van het optreden niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van de annulering.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Alle diensten die door Dj Mike van Doorn worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dj Mike van Doorn het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Dj Mike van Doorn is echter voor een tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. Dj Mike van Doorn is door opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3. Dj Mike van Doorn baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Dj Mike van Doorn onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
7.4. Opdrachtgever is ook gehouden alle informatie en gegevens, welke Dj Mike van Doorn volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door Dj Mike van Doorn gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Dj Mike van Doorn. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.5. Dj Mike van Doorn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dj Mike van Doorn is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of wederpartij verstrekte gegevens, die onjuist en/of onvolledig blijken te zijn.
7.6. Indien informatie en/of een zaak die Dj Mike van Doorn nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden niet of niet tijdig wordt geleverd, dan heeft Dj Mike van Doorn het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hier eventueel door worden gemaakt komen voor rekening van de opdrachtgever en/of de wederpartij.
7.7. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst en/of zaak door Dj Mike van Doorn wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat opdrachtgever alle door Dj Mike van Doorn gevraagde informatie aan Dj Mike van Doorn heeft verstrekt en als aan alle voorwaarden, die door Dj Mike van Doorn in de opdrachtbevestiging worden gesteld, door opdrachtgever is voldaan.
7.8. Dj Mike van Doorn meldt uitdrukkelijk in de door haar gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging welke werkzaamheden zullen worden verricht. Na het tot stand komen van de overeenkomst zal Dj Mike van Doorn niet meer werkzaamheden uitvoeren dan is overeengekomen overstijgen, zonder overleg met de opdrachtgever uit te voeren.
7.9. Indien Dj Mike van Doorn een optreden als DJ verzorgt dan worden de werkzaamheden van Dj Mike van Doorn volgens eigen inzicht uitgevoerd, opdrachtgever heeft op geen enkele wijze invloed op c.q. zeggenschap over de manier waarop Dj Mike van Doorn de werkzaamheden uitvoert. Dj Mike van Doorn heeft dan de volledige artistieke vrijheid om tijdens het optreden te draaien volgens eigen inzicht. Voor het overige zal Dj Mike van Doorn bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Kosten
8.1. Opdrachtgever betaalt aan Dj Mike van Doorn een vergoeding die bestaat uit een vooraf overeengekomen prijs, een prijs op grond van het uurtarief, het honorarium of het DJ-gage, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.
8.2. Voor reiskosten hanteert Dj Mike van Doorn reiskostenvergoeding van € 0,35 per gereden kilometer.
8.3. Dj Mike van Doorn is gerechtigd om bij uitvoering van de overeenkomst een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien er om een vooruitbetaling door Dj Mike van Doorn is verzocht is Dj Mike van Doorn gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
Bij DJ-boekingen dient het vooraf overeengekomen gage uiterlijk vijf dagen voor de boekingsdatum aan Dj Mike van Doorn te zijn voldaan.
8.4. Alle door Dj Mike van Doorn gehanteerde prijzen, uurtarieven, honoraria en/of DJ-gages, ook die in offertes, aanbiedingen en/of prijslijsten vermeld zijn, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
8.5. Dj Mike van Doorn is te allen tijde gerechtigd om de kosten voor werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen of de kosten voor extra gemaakte uren die buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
8.6. Extra kosten die het gevolg zijn van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, zullen door Dj Mike van Doorn bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.7. Te allen tijde is Dj Mike van Doorn gerechtigd de overeengekomen prijzen, uurtarieven, honoraria en/of DJ-gages te wijzigen.
8.8. Dj Mike van Doorn is gerechtigd om periodiek te factureren.

Artikel 9. Betaling
9.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen te geschieden in euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door Dj Mike van Doorn aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen voor opdrachtgever niet op.
9.2. Indien opdrachtgever niet heeft betaald is Dj Mike van Doorn gerechtigd, nadat zij opdrachtgever minstens één maal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.
9.3. Indien opdrachtgever geen consument is dan wordt de wettelijke rente uit art. 6.2 vervangen door de contractuele rente uit dit artikel, deze bedraagt 15% op jaarbasis.
9.4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
9.5. Dj Mike van Doorn heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Dj Mike van Doorn verschuldigd is heeft voldaan.
9.6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
9.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van Dj Mike van Doorn op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dj Mike van Doorn direct opeisbaar.
9.8. Dj Mike van Doorn kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de opdrachtgever en/of wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dj Mike van Doorn kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.9. Dj Mike van Doorn hanteert zelf een betalingstermijn van 60 dagen met betrekking tot facturen van haar crediteuren.

Artikel 10. Risico overgang
10.1. Alle zaken die voorwerp zijn van een tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaak en/of zaken aan de opdrachtgever, voor rekening en risico van Dj Mike van Doorn.
10.2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van alle zaken die voorwerp zijn van een tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever gesloten overeenkomst, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze aan de opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.
10.3. Voor consumenten geldt artikel 11.2. overeenkomstig met dien verstande dat het risico overgaat op het moment dat de zaak en/of zaken in de macht van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle door Dj Mike van Doorn geleverde zaken die in het kader van de tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn en/of worden geleverd, blijven eigendom van Dj Mike van Doorn totdat opdrachtgever de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
11.2. Onder de in het vorige lid genoemde deugdelijke nakoming vallen ook voldoening van kosten, rente en schadevorderingen, ook van eerdere en latere verrichte leveringen en diensten, wegens tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming.
11.3. Zolang de eigendom van een geleverde zaak nog niet is overgegaan op opdrachtgever, mag deze die zaak (die onder het eigendomsvoorbehoud valt) niet (door)verkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

Artikel 12. Gewijzigde omstandigheden
12.1. Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en Dj Mike van Doorn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1. Dj Mike van Doorn behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
13.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Dj Mike van Doorn, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Dj Mike van Doorn. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.
13.3. Op deze algemene voorwaarden rust auteursrecht van Krieger Legal. Dj Mike van Doorn heeft een gebruiksrecht met betrekking tot deze algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Dj Mike van Doorn vrij staat de algemene voorwaarden in het kader van normaal, eigen gebruik van haar onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat derden echter niet vrij om de algemene voorwaarden te kopiëren, zelf te gebruiken, aan derden door te verkopen en/of voor enig ander commercieel doel uit te buiten. Hiermee maakt deze derde inbreuk op het auteursrecht van Krieger Legal.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Dj Mike van Doorn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2. Dj Mike van Doorn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Dj Mike van Doorn tot aan dat moment te voldoen. Dj Mike van Doorn is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is dan gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
14.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dj Mike van Doorn geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Dj Mike van Doorn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van Dj Mike van Doorn of van derden daaronder begrepen. Dj Mike van Doorn is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dj Mike van Doorn haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 15. Garantie en reclamering
15.1. De in deze algemene voorwaarden aangegeven garantie geldt alleen binnen Nederland.
15.2. Dj Mike van Doorn garandeert dat alle geleverde zaken en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken alle eigenschappen bezitten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, die voor normaal gebruik nodig zijn.
15.3. Dj Mike van Doorn staat in voor de deugdelijkheid van zowel van de door haar geleverde dienst en/of zaak, alsmede voor de haar gebruikte producten, materialen en/of hulpmiddelen, dit voor een termijn van 6 maanden na overgang van de zaak zoals omschreven in artikel 9 of levering van de dienst zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen.
15.4. Opdrachtgever dient eventuele zichtbare gebreken onverwijld na ontdekking te melden aan Dj Mike van Doorn, uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van het voorwerp van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dj Mike van Doorn.
15.5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek te wijten is aan ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid en/of het gevolg is van veranderingen die opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden hebben aangebracht. Dj Mike van Doorn is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van deze gebreken.
15.6. Buiten de door Dj Mike van Doorn aangeboden garantie vallen in ieder geval alle gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, wijzigingen en/of reparaties door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever en elk ander dan het normale gebruik.
15.7. Buiten de garantie vallen tevens:
– materialen, onderdelen en zaken die door opdrachtgever of namens opdrachtgever ter bewerking of verwerking aan Dj Mike van Doorn zijn verstrekt;
15.8. Indien opdrachtgever bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften niet in acht neemt vervalt de
garantie.
15.9. Mocht opdrachtgever zelf onderdelen monteren, demonteren en/of reparaties uitvoeren of deze door een derde uit laten voeren, dan vervalt de garantie.

Artikel 16. Klachten
16.1. Alle klachten ter zake de totstandkoming en de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst van opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Dj Mike van Doorn kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
16.2. Dj Mike van Doorn handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
16.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
16.4. Dj Mike van Doorn stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
16.5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Dj Mike van Doorn het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
16.6. Ingeval van een terechte klacht heeft Dj Mike van Doorn de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, de prijs, het honorarium en/of het Dj-gage, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is zal Dj Mike van Doorn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel achttien.

16.7. Dj Mike van Doorn neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.
16.8. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht door Dj Mike van Doorn .

16.9. U kunt uw klacht per post aan Van Doorn Media verzenden of e-mailen naar mike@mikevandoorn.nl


Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
17.1. Dj Mike van Doorn is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door Dj Mike van Doorn ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Dj Mike van Doorn gelden niet indien de geleden schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dj Mike van Doorn en/of haar ondergeschikte(n).
17.2. De aansprakelijkheid van Dj Mike van Doorn is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dj Mike van Doorn in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van de helft van het over de werkzaamheden betaalde tarief, de prijs, het honorarium en/of het Dj-gage.
17.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Dj Mike van Doorn onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Dj Mike van Doorn voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
17.4. Dj Mike van Doorn is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
17.5. Aansprakelijkheid van Dj Mike van Doorn voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
17.6. Opdrachtgever vrijwaart Dj Mike van Doorn voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever Dj Mike van Doorn uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan Dj Mike van Doorn verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17.7. Indien opdrachtgever aan Dj Mike van Doorn informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever vergoedt.
17.8. Dj Mike van Doorn is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opdrachtgever (aan)geleverde zaken, waaronder niet exclusief licht en geluidsapparatuur.
17.9. Voor schade veroorzaakt door derden aan zaken, waaronder niet exclusief licht en geluidsapparatuur, is Dj Mike van Doorn niet aansprakelijk.
17.10. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Dj Mike van Doorn vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtgever op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop opdrachtgever daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

Artikel 18. Opschorting en opzegging
18.1. Dj Mike van Doorn is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van Dj Mike van Doorn om schadevergoeding te vorderen.
18.2. Indien de opdrachtgever niet binnen één maand na opschorting van de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door Dj Mike van Doorn, alle openstaande vorderingen heeft voldaan, is Dj Mike van Doorn gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Opdrachtgever is dan nog steeds gehouden om alle openstaande vorderingen aan Dj Mike van Doorn te voldoen.
18.3. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Dj Mike van Doorn en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
18.4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Dj Mike van Doorn vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Dj Mike van Doorn zijn toe te rekenen.
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Dj Mike van Doorn, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Dj Mike van Doorn bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
18.5. Dj Mike van Doorn behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.
18.6. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van opdrachtgever, staat het Dj Mike van Doorn vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Dj Mike van Doorn op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19. Privacy
19.1. Dj Mike van Doorn verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
191. Op alle overeenkomsten tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen tussen Dj Mike van Doorn en opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

Artikel 20. Wijzigingen
20.1. Dj Mike van Doorn is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten overeenkomsten.

© Van Doorn Media 2024

Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Contact